ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2024-'25

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 10 ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ  ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ «ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»

Άρθρο 1

                                                            ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ
Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), είναι Μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) με καλή υγεία, ηλικίας 5 -12 χρόνων. Στις μονάδες αυτές μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
 Δικαιούχοι φορείς για τη σύσταση και την λειτουργία των ΚΔΑΠ είναι οι Δήμοι και νομικά πρόσωπα αυτών, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, φυσικά πρόσωπα καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.
Η ίδρυση και λειτουργία των ΚΔΑΠ διέπεται από τις Υπουργικές Αποφάσεις Π1β/Γ.Π.οικ.149512001 (ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001), Π1β/ΓΠοικ. 30411/2002, 4036/27.7.2001 (ΦΕΚ1128/τ.Β/2001) την Γ.Π.Δ11 οικ./31252 (ΦΕΚ2332/τ.Β./ 02.06.2021) και Γ.Π.Δ11 οικ.15171 (ΦΕΚ 827/τ.Β./ 24.02.2022) και την ισχύουσα  νομοθεσία έτσι όπως αυτή τροποποιηθεί και ισχύσει.

Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.
Τα Κέντρα μπορούν να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.λ.π. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.

Άρθρο 2

                                                        ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 Τα ΚΔΑΠ, για την εκπλήρωση των σκοπών τους, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω προβλέπεται να παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας
 • Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης
 • Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων
 • Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες

Άρθρο 3

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των ΚΔΑΠ, πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στις Υπουργικές Αποφάσεις Γ.Π.Δ11 οικ./31252 (ΦΕΚ2332/τ.Β./ 02.06.2021) και Γ.Π.Δ11 οικ.15171 (ΦΕΚ 827/τ.Β./ 24.02.2022).

                                                                    Άρθρο 4

                 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Στα ΚΔΑΠ εγγράφονται παιδιά ηλικίας 5-12 χρόνων. Επίσης εγγράφονται παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα. Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:

 1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄267) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄8). Εφόσον σχετικό Ατομικό Δελτίο έχει ήδη εκδοθεί για την υποβολή του στην σχολική μονάδα που φοιτά το παιδί, είναι δυνατόν να προσκομίζεται αντίγραφό του.
  4. Εκκαθαριστικό της Εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
Κριτήριο επιλογής των παιδιών είναι η οικονομική κατάσταση της οικογένειας και η σύνθεση αυτής. Προηγούνται τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, παιδιά πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών καθώς και παιδιά γονέων με σωματική ή πνευματική αναπηρία. Η επιλογή των παιδιών θα γίνεται μετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντή του Κέντρου.
Για τα επιχορηγούμενα τέκνα, τα κριτήρια επιλογής – εγγραφής τους, προσαρμόζονται κάθε φορά στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο: Της τροποποίησης και κωδικοποίησης της με αριθμό 0.8363/3.1434/29-04-2010 (ΦΕΚ 556/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου-Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» ή όπως τροποποιηθεί και ισχύσει.

Άρθρο 5

                                                                 ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Η φιλοξενία του παιδιού δύναται  να διακοπεί με απόφαση του αδειοδοτημένου φορέα στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ζητηθεί από τον γονέα ή κηδεμόνα του,
β) όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία του παιδιού που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από τη δομή,
γ) όταν, παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τον γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού δεν συμμορφώνεται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας της δομής,
δ) όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη Δομή πέραν των τριάντα (30) συνεχόμενων ημερών και εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο γονέας ή κηδεμόνας του.

Άρθρο 6

                                                                   ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τα ΚΔΑΠ προσαρμόζουν την λειτουργία τους ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής και τον αριθμό των τμημάτων.

 Τα Κέντρα διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου του Δήμου ή της Κοινότητας.
Τα Κέντρα μπορούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους και κατά τους θερινούς μήνες ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και κατά την κρίση του τελικού δικαιούχου (σχετ. ΚΥΑ αριθ. 4036/27-7-2001 ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της Γ.Π.Δ11 οικ./31252 (ΦΕΚ2332/τ.Β./ 02.06.2021) και Γ.Π.Δ11 οικ.15171 (ΦΕΚ 827/τ.Β./ 24.02.2022).

Συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργίας είναι το παρακάτω:

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ (2 ΒΑΡΔΙΕΣ ΤΕΤΡΑΩΡΕΣ)

ΘΕΡΙΝΟ* ΩΡΑΡΙΟ
(2 ΒΑΡΔΙΕΣ ΤΕΤΡΑΩΡΕΣ)
*από την ημέρα που κλείνουν τα σχολεία έως την ημέρα που ανοίγουν

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Δευτέρα

14:00-18:00 & 18:00-22:00

08:00-12:00 & 12:00-16:00

8

8

Τρίτη

14:00-18:00 & 18:00-22:00

08:00-12:00 & 12:00-16:00

8

8

Τετάρτη

14:00-18:00 & 18:00-22:00

08:00-12:00 & 12:00-16:00

8

8

Πέμπτη

14:00-18:00 & 18:00-22:00

08:00-12:00 & 12:00-16:00

8

8

Παρασκευή

14:00-18:00 & 18:00-22:00

08:00-12:00 & 12:00-16:00

8

8

Σάββατο

Κυριακή

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΩΡΕΣ)

40

40

ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ (ΑΠΟ 1/9 ΕΩΣ 31/7 ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

11 ΜΗΝΕΣ (ΠΛΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)Άρθρο 7

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Προκειμένου να εφαρμοστεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα η υποχρέωση της δομής για καταχώρηση των απαραιτήτων στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έτσι όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 8 της Γ.Π.Δ11 οικ./31252 (ΦΕΚ2332/τ.Β./ 02.06.2021) ορίζεται από τον διευθυντή της δομής  ο εργαζόμενος, που κατά την κρίση του, μπορεί να ανταποκριθεί στις σχετικές ανάγκες καταχώρησης των απαραιτήτων στοιχείων και στην εκτέλεση των λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπονται για την δομή.

 

Άρθρο 8

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τα Κέντρα στελεχώνονται σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 4036/27-7-2001(ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και την Υπουργική απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001) την Γ.Π.Δ11 οικ./31252 (ΦΕΚ2332/τ.Β./ 02.06.2021) και την τροποποιητική Γ.Π.Δ11 οικ.15171 (ΦΕΚ 827/τ.Β./ 24.02.2022).

α. Στο Κέντρο απασχολείται υποχρεωτικά εξειδικευμένο προσωπικό ανάλογα με τις δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που θα αναπτυχθούν και με γνώμονα  την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών στην οποία απευθύνεται το ΚΔΑΠ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες ειδικότητες εξειδικευμένου προσωπικού: Παιδαγωγός,  Γυμναστής, Καθηγητής Πληροφορικής,  Καθηγητής Ζωγραφικής,  Καθηγητής Θεατρολόγος, εκπαιδευτής Ρομποτικής κ.λπ.
Το ανωτέρω εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να είναι απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή κάτοχοι τίτλων σπουδών σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής, σχετικών με τις δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που αναπτύσσονται στο Κέντρο. Οι τίτλοι σπουδών και το βιογραφικό των εργαζομένων φυλάσσονται στη δομή και επιδεικνύονται κατά τους διενεργούμενους ελέγχους.

Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού / παιδιών είναι 2 άτομα ανά 25 παιδιά όπως ειδικότερα ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

β. προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών.

Το προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών, εξωτερικών χώρων, καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο  του Κέντρου.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Κέντρο (εξειδικευμένο προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας, προσωπικό βοηθητικών εργασιών) πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο ανανεώνεται ανά διετία, με εξαίρεση την υποβολή ακτινογραφίας θώρακος, η οποία προσκομίζεται ανά τετραετία. Επίσης πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή εν αποπείρα, της σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη, καθώς και για τα εγκλήματα του άρθρου 336, της παρ. 3 του άρθρου 337, των άρθρων 339,342,348,348Α, 348Β, 348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου « Έχω τη Δύναμη», ορίζεται Διευθυντής/ντρια, πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Ο Διευθυντής/ντρια ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επιπλέον των κυρίων καθηκόντων του. Συνεργάζεται με το εξειδικευμένο προσωπικό ώστε τα παιδιά να βοηθηθούν να αναπτύξουν μέσα από την δημιουργική απασχόληση, φαντασία και έμπνευση, αγωνιστικότητα, ελευθερία, έκφραση, θάρρος και θέληση. Το εξειδικευμένο προσωπικό εντοπίζει και  καλλιεργεί τις ικανότητες και δεξιότητες του παιδιού, συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία.

Αδικαιολόγητη απουσία του προσωπικού από το Κέντρο κατά τις εργάσιμες ώρες και χωρίς άδεια του/της Διευθυντή/ντριας δεν επιτρέπεται. Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, να εκτελεί τα καθήκοντά που του αναθέτουν.

Άρθρο 9

                                                   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το Κέντρο εφαρμόζει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας  στον οποίο καθορίζονται οι ειδικότερες δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που παρέχονται από τη δομή και οι ειδικότεροι όροι και κανόνες για την αποτελεσματική πραγμάτωση του σκοπού της, στο πλαίσιο που προδιαγράφουν το άρθρο 1 του ν.4756/2020 και η απόφαση Γ.Π.Δ11 οικ./31252 (ΦΕΚ2332/τ.Β./ 02.06.2021). Πέραν του ρητού καθορισμού των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης, ελάχιστο περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας  συνιστούν προβλέψεις για :
α) Την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των μελών της κοινότητας της δομής, για τη διαμόρφωση κλίματος που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία της,
β) Τις ειδικότερες υποχρεώσεις του προσωπικού της δομής και τη λειτουργία της,
 γ) Την προσέλευση και παραμονή των φιλοξενουμένων παιδιών στην δομή,
δ)Τη συνεργασία με τους γονείς  ή  τους κηδεμόνες των φιλοξενούμενων παιδιών και την ενημέρωσή τους,
ε) Τη διατήρηση της ποιότητας των χώρων της δομής,
στ) Την αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των παιδιών από τους κανόνες που σκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της δομής, με ειδικότερη μνεία στην πρόληψη φαινομένων βίας και εκφοβισμού και την ανάπτυξη θετικού κλίματος,
ζ) Το ωράριο λειτουργίας της δομής και τις εντός αυτού βάρδιες,
η) την ειδικότερη εσωτερική διαδικασία εφαρμογής των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 6 της απόφασης Γ.Π.Δ11 οικ./31252 (ΦΕΚ2332/τ.Β./ 02.06.2021) ως προς την εγγραφή παιδιών που δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξή τους σε ΚΔΑΠ.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται στον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή της δομής και το εξειδικευμένο προσωπικό της,.

Ο  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας  αναρτάται υποχρεωτικά στον ιστότοπο του αδειοδοτημένου φορέα.

Άρθρο 10

                                                    ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο έλεγχος και η εποπτεία  για την καλή λειτουργία του κέντρου διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης  (ΕΕΤΑΑ).

                                                                            Άρθρο 11

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

 Στα ΚΔΑΠ, τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία:

α) βιβλίο συμβάντων
β) βιβλίο παρουσίας παιδιών
γ) βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου

 

Άλλο θέμα σχετικό με την λειτουργία των ΚΔΑΠ που δε συμπεριλαμβάνεται και δεν έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω, ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ανθρωπιστικού Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου « Έχω τη Δύναμη».

Ο Παρόν Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας  ψηφίστηκε με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΕΧΩ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ» ως Πρακτικό Δ.Σ. 32/28.05.2022 και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Φορέα    https://ehotidynami.gr/

Νέα Φιλαδέλφεια, 28 Μαϊου 2022

Για το Σωματείο
ΕΧΩ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

Γρηγοριάδου Κυριακή
Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Εσωτερικός κανονισμός Φιλύρου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε με cookies